Pedagogisch project

Samenvatting, het volledige project ligt ter inzage bij de directie van de lagere school.

Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet.
De inrichtende macht is de gemeente Lummen.
Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is.
De vrije keuze van cursus Rooms-Katholieke, niet-confessionele - zedenleer, Islamitische, Protestantse, Orthodoxe of geen godsdienst is gewaarborgd.
Het onderwijs dat binnen onze school door de leerkrachten wordt aangeboden past in het kader van richtlijnen, vastgelegd en goedgekeurd door de gemeenteraad in een door haar erkend pedagogisch project.

Wij bouwen aan een school waar elk kind uniek is en zorgbrede kansen krijgt om, met de ontwikkelingsdoelen, de eindtermen en de leerplandoelen van OVSG als leidraad, zijn totale persoonlijkheid te ontwikkelen.
De kwaliteit van onze school uit zich op de eerste plaats in het dagelijks pedagogisch klimaat, het samenlevingsmodel dat onze school uitbouwt, de leef- en werkcultuur die er heerst.
Door het creëren van een veilig en warm pedagogisch klimaat willen we ervoor zorgen dat kinderen in een sfeer van welbevinden en betrokkenheid kunnen ontwikkelen